Privatumo politika

Privatumo politika

UAB „Grožio fabrikas“, gerbdama savo svečių bei suinteresuotų šalių teisę į privatumą ir asmens duomenų konfidencialumą, įsipareigoja tinkamai ir sąžiningai tvarkyti registracijos ir viešnagės metu gautus duomenis, neatskleisti šių duomenų trečiosioms šalims, jei to neįpareigoja įstatymai.

Privatumo politika atspindi UAB „Grožio fabrikas“ taikomą Svečių bei suinteresuotų asmenų duomenų tvarkymo praktiką.

Jei Jums kiltų klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, siųskite laišką el. paštu: angelspacentras@gmail.com.

1. Informacijos rinkimas

UAB „Grožio fabrikas“ vadovaujasi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Bendruoju duomenų apsaugos Reglamentu (BDAR).
Toliau pateiktą informaciją apie Svečius renka UAB „Grožio fabrikas“ Pardavimų ir Rinkodaros skyriai, interneto svetainė www.angelspa.lt.

UAB „Grožio fabrikas“, siekdama kokybiškai teikti paslaugas savo svečiams, apsaugoti savo svečių turtą, užtikrinant saugumą ir privatumą viešnagės metu, renka duomenis apie svečius naudodamasi:

– elektronine rinkodara – svečio sutikimu;
– telefonu ar elektroniniu paštu (kai užsakomos įmonės paslaugos);
– elektroninėmis rezervavimo sistemomis (užsakant įmonės paslaugas).

2. Asmeninės informacijos naudojimas

UAB „Grožio fabrikas“ naudoja svečių asmens duomenis šiais tikslais:

– teikdama sveikatinimo ir kt. paslaugas;
– tvarkydama užsakymus, registracijos procesus, užklausas;
– siųsdama klientams išankstinės registracijos patvirtinimus, sąskaitas, kokybės įvertinimo anketas;
– siųsdama informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas, bei specialius pasiūlymus (jeigu Jūs sutinkate gauti tokią informaciją);
– siekdama užtikrinti svečių saugumą.

3. Asmens duomenų perdavimas

Svečių pateikti asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

– draudimo kompanijoms, jei svečias yra apsidraudęs ir naudojasi draudimo kompanijos apmokamomis paslaugomis;
– jei tai yra reikalinga tinkamam ir kokybiškam paslaugų atlikimui įmonės viduje (pvz.: paslaugas teikiantys specialistai gali tarpusavyje dalintis reikalinga informacija apie svečią, jei tai būtina tinkamam, individualizuotam, aukščiausios kokybės paslaugų atlikimui);
– teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
– jei yra svečio sutikimas Asmens duomenų atskleidimui, tais atvejais, kurie neišvardinti aukščiau.

Turėdami jūsų sutikimą, susisiekti su Jumis telefonu ar el. paštu tiesioginės rinkodaros tikslais, siųsime tik galinčią jus sudominti informaciją apie pasiūlymus pritaikytus specialiai jums.
Bet kuriuo metu galite koreguoti šios informacijos gavimą susisiekę su mumis el. paštu angelspacentras@gmail.com.

Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyvų, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Prenumeratos ir tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 5 metus.

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų turimais Jūsų Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi ir, ar visi Jūsų Asmens duomenys yra išsamūs bei teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Telefonu tokios informacijos neteikiame.

Jūs taip pat turite teisę:

– pateikę mums prašymą raštu, elektroniniu paštu ar telefonu reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
– sužinoti kokius duomenis apie jus mes tvarkome;
– būti pamirštiems, reikalauti, kad mes sunaikintume apie jus tvarkomus duomenis;
– reikalauti, kad apie jus tvarkomus duomenis perkeltume kitam asmens duomenų valdytojui;
– nesutikdami su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų Asmens duomenys;
– iš karto išreikšdami savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

Užsakydami mūsų teikiamas paslaugas, Jūs sutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti apgyvendinimo paslaugą. Jūs iš anksto sutinkate, kad jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje, debesyje, tiek, kiek tai yra būtina, vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:

– įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai adresu Pylimo g. 45, Vilnius;
– išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu angelspacentras@gmail.com.

Gavę tokį Jūsų prašymą ar nurodymą, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus. Atsakymas Jums bus pateiktas raštu per 10 dienų;

Administruodami savo paslaugas bei svetainę ir diagnozuodami galimus sutrikimus mes galime naudoti jūsų IP adresus.

4. Slapukų naudojimas

Mūsų interneto svetainėje www.angelspa.lt slapukai nėra naudojami. Pasiliekame teisę juos įdiegti ateityje. Jei slapukai būtų įdiegti, suteiksime svečiui galimybę sutikti arba nesutikti su slapukų naudojimu.